ถามมา ตอบไป 10มี.ค.2565

0
11
ถามมา ตอบไป
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
กราบเรียนถามท่านว่า คำว่ามหาประเทศหมายถึงอะไร?
 
ตอบ :
 
มหาประเทศ หมายถึง ข้ออ้างใหญ่ที่ใช้เทียบเคียงกับพระธรรมวินัย ว่าอะไรเป็นธรรม อะไรเป็นวินัย และหากเทียบเคียงกับหลักธรรมวินัยแล้ว เข้ากันไม่ได้ ถือว่านั้นไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย
 
มหาประเทศจึงแบ่งออกเป็น ๒ หมวดใหญ่ๆ คือ
 
หมวดที่ว่าด้วยหลักธรรม แบ่งเป็น ๔
 
๑. หากมีผู้กล่าวอ้างว่า สิ่งนี้เป็นธรรม เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนไว้
 
๒. มีผู้กล่าวอ้างว่า สิ่งนี้เป็นธรรม ด้วยเพราะมีพระมหาเถระ ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติและอบรมสั่งสอนกันมา
 
๓. มีพวกภิกษุจำนวนมาก ได้พากันประพฤติ ปฏิบัติ และถ่ายทอดสั่งสอนหลักปฏิบัตินั้นๆ พร้อมกล่าวอ้างว่า นี่เป็นธรรม
 
๔. มีภิกษุกล่าวอ้างว่า สิ่งนี้เป็นคำสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ จึงถือว่าเป็นธรรม
 
พระบรมศาสดาทรงตรัสชี้แนะว่า อย่าพึงเชื่อ ให้ลองนำเอาสิ่งที่ทำ คำที่สอน และบทท่องจำเหล่านั้น ไปเทียบเคียงดูกับพระสุตตันปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นการบันทึกพระพุทธธรรมคำสอน
 
หากตรงกันโดยอรรถ ตรงกันโดยพยัญชนะ ตรงกับพระพุทธดำรัส ขององค์พระบรมศาสดา ก็ให้ถือว่าสิ่งนั้นๆ เป็นธรรม
 
วันนี้ขออธิบายเฉพาะมหาประเทศ หมวดธรรมก่อน วันต่อไปจะอธิบายมหาประเทศหมวดพระวินัยต่อไป
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–