ธรรมะ ประจำปีเสือ 1ก.พ.2565

0
10
ธรรมะ ประจำปีเสือ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ขยันหาอย่างทุ่มเท จริงจัง สุดแรงสติปัญญา
 
ประหยัดใช้ ประหยัดจ่าย หากจะใช้จ่ายก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับทรัพย์สินที่จ่ายไป
 
รู้จักรักษาทรัพยากรและทรัพย์ที่มีอยู่และที่หาได้มาอย่างยากลำบาก ต้องรู้จักอดออม ถนอนรักษาเอาไว้เมื่อคราวจำเป็น
 
เลือกคบคนที่มีพฤติกรรมซื่อตรง แนะนำประโยชน์ให้เราได้
 
เลือกคบบุคคลที่มีศีล มีธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบเรา
 
ดูแลเอาใจใส่บุคคลรอบข้างให้มีความสุข ตามอัตภาพความรู้ความสามารถ
 
อีกทั้งต้องไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ ให้เพิ่มพูนมากขึ้น
 
ธรรมะหมวดนี้จักมีคุณูประการต่อท่านทั้งหลายในปีเสือนี้หากทำได้
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Dharma for the Tiger Year
February 1, 2022
 
Seriously put efforts and wisdom in making a living.
 
Frugally use resources and spend money. Spend money economically and appropriately.
 
Resources and money are hard to obtain. Save them for difficult times.
 
Make friends with honest people who give us good advice.
 
Make friends with virtuous and sincere people who do not take advantage of us.
 
Take care of close people to be happy according to our knowledge and capability.
 
Do not create or increase any cause of suffering.
 
These are the Dharma practices that would be extremely beneficial for you in this Tiger Year if you can follow.
 
Buddha Isara