อภิปรายเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ รวม 10 ประการ

0
3
“นายอานนท์ นำภา (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ผู้ถูกร้องที่ 2) และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (ผู้ถูกร้องที่ 3) อภิปรายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยข้อเรียกร้องรวม 10 ประการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระมหากษัตริย์กับชาติไทยดํารงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน และจะต้องดํารงอยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตเพื่อธำรงความเป็นชาติไทยไว้ ปวงชนชาวไทยจึงถวายความเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ การกระทําของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นการเซาะกร่อน บ่อนทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การออกมาเรียกร้องโจมตี ในที่สาธารณะ โดยอ้างการใช้สิทธิเสรีภาพ
ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีพฤติการณ์กระทําซ้ำและกระทําต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระทํากันเป็นขบวนการ ซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมและใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ แต่มีลักษณะของการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความรุนแรงในสังคม ทําให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อันเป็นการทําลายหลักความเสมอภาคและภราดรภาพ นําไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในที่สุด ทั้งเป็นการกระทําที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลาย ไม่ว่าจะโดยการพูด การเขียน หรือการกระทําต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทําลาย ด้อยคุณค่า หรือทําให้อ่อนแอลง ย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า การกระทําของนายอานนท์ นำภา (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ผู้ถูกร้องที่ 2) และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (ผู้ถูกร้องที่ 3) เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์ สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทําการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง”
เมื่อท่านทั้งหลายได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบางช่วงบางตอนแล้ว
ต่อไปก็ให้ช่วยกันหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง นักการเมือง นักวิชาการ และองค์กร ที่รับเงินจากต่างชาติมาเคลื่อนไหวแก้มาตรา ๑๑๒ รวมทั้งพวกเบี้ยที่รับจ้างมาย่ำยีชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เห็นคนพวกนี้อยู่ที่ไหน ก็ควรเปิดเพลง ‘หนักแผ่นดิน’ ให้เขาฟังไปในทุกที่ อย่าให้มีที่เหยียบยืนได้
พุทธะอิสระ
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
——————————————–
“Mr. Arnon Kampa (the 1st defendant), Mr. Panupong Jadnok (the 2nd defendant), and Miss Panusaya Sithijirawattanakul (the 3rd defendant)’s speech to call for the monarchy reform with ten demands.
The Court has reviewed that the King and the Kingdom of Thailand are united from the past till the present time, and, in the future, they must be united to keep Thailand as a nation. As such, the Thai people pay respect to the King that no one shall violate the monarchy. Actions of the first, the second, and the third defendants have undermined the democratic institution with the King as head of state.
The defendants’ public attacking the monarchy by claiming their rights and freedom has been continuous. A network of people has tried to instigate the public with false information. Their actions have caused unrest, violence, and cleavage in society. These have destroyed the principles of equality and brotherhood, which ultimately leads to the destruction of the democratic system. Whether by speech, writing, or various actions to undermine, devalue, or weaken the monarchy, would be deemed as having the intention to overthrow the monarchy.
The Constitutional Court came to a resolution, with a majority votes, that Mr. Arnon Kampa (the 1st defendant), Mr. Panupong Jadnok (the 2nd defendant), and Miss Panusaya Sithijirawattanakul (the 3rd defendant) used their rights and freedom to overthrow the democratic institution with the King as head of state according to the first paragraph of Section 49, and unanimously command the 1st defendant, the 2nd defendant, and the 3rd defendant to stop such action in the future, according to the second paragraph of Section 49.”
After reading some parts of the Constitutional Court’s ruling, let us help find people who are behind this, whether political parties, politicians, academicians, and organizations that received foreign funds for the movement calling for the amendment of Section 112 and undermining the nation, religions, and the King.
Wherever we meet this kind of person, we should play the song “Burden for the Country”. There will not be any place left for them.
Buddha Isara
November 11, 2021