ถามมา ตอบไป

0
6
ถาม ดังคำกล่าวที่ว่า จิตที่วางไว้ดีแล้วย่อมยังความสุขมาให้
จึงอยากจะถามท่านว่า วางจิตอย่างไร จึงควรชื่อว่า วางจิตไว้ดีแล้ว
ตอบ จากประสบการณ์ตรงที่ตนปฏิบัติในข้อ วางจิตดีแล้วนั้น คือ การมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกาย ในใจ แล้วพยายามขจัดเสียซึ่งอารมณ์ทั้งปวง ที่จะเกิดกับจิต เมื่อสำรวจดูรู้ว่า จิตนี้ไปทำเหตุแห่งกุศลทั้งปวง เช่น สวดมนต์ เจริญสติให้เพิ่มขึ้น หรือเจริญกรรมฐานการงานใดๆ
ไม่ว่าจะทำ พูด คิดสิ่งใดๆ จิตที่วางไว้ดีแล้ว เราจักรู้เห็นสิ่งที่เราทำ พูด คิด แจ่มชัดดุจดังดูลายมือตนทีเดียว
แต่ต้องไม่ลืมว่า ค่อยๆ ใช้จิตนี้เป็นขั้นเป็นตอน อย่างเหมาะสม โดยมิให้อารมณ์ใดๆ เข้ามาแทรก แม้แต่อารมณ์อยากได้ อยากดี อยากเป็น อยากทำ ก็ต้องไม่มี มีแต่เพียงหน้าที่ ที่เราจำเป็นต้องทำ
พุทธะอิสระ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Question and Answer
July 19, 2021
Question : According to the saying, well-placed mind will of course bring about happiness.
May I ask how to well place one’s mind?
Answer : From my own experience in practicing this, it means being mindful all over my body and my mind and trying to get rid of all emotions that occur into my mind. When my mind did meritorious deeds such as praying, practicing mindfulness, or having consciousness while working on any task, I would be able to see clearly whatever I did, said, or thought about anything, as though I were reading my own palm lines.
Do not forget to gradually use this mind step by step appropriately, and not let any emotion interfere, even the emotions of wanting to get, to be good, to be, to do anything. We should only think that it is our duty that we are supposed to do.
Buddha Isara