เขมัง จิตเกษม

0
8
อธิบายคำว่า จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รับอารมณ์ จำอารมณ์ คิดอารมณ์ รู้อารมณ์ หากจิตนี้ไม่มีสติ สมาธิ ปัญญา คอยกำกับควบคุม ในการรับ การจำ การคิด การรู้ ก็จักรับ จำ คิด รู้ แต่สิ่งที่เป็นมลทิน มลภาวะ จนนำพาให้ตกอยู่ในภวังค์แห่งความทุกข์
อธิบายคำว่า เกษม หมายถึง มีความสุข สบาย หรือสภาพที่มีจิตใจที่เป็นสุข
คำว่า จิตเกษม หมายถึง จิตที่ปราศจากอารมณ์อันเป็นเครื่องปรุงแต่งทั้งปวง
คำว่า จิตเกษม ยังหมายถึง สภาวะจิตที่ประกอบด้วยอาการรู้ รับ จำ คิด อย่างไม่ต้องมีอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง และโง่ เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดัน รู้ รับ จำ คิด โดยอำนาจแห่งสติ สมาธิ ปัญญา
ในที่นี้หมายถึง จิตที่ปราศจาก ปราศจาก และปราศจาก มีแต่สภาพวาง ว่าง ดับ เย็น
มีจิตเกษมก็หมายรวมได้ถึง การละแล้วซึ่งมลทิน อาสวะกิเลส ที่เป็นเครื่องผูกอยู่ ๔ ประการ ได้แก่
การละกามโยคะ คือ การละความยินดีในวัตถุกาม
การละภวโยคะ คือ การละความยินดีในภพทั้งปวง
การละทิฏฐิโยคะ คือ การละความยินดีในความเห็นผิดทั้งปวง
การละอวิชชาโยคะ คือ การละความยินดีในอวิชชาทั้งหลาย
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
จบมงคลชีวิต ๓๘ ประการที่มนุษย์ผู้มุ่งหวังความเจริญ ความพัฒนา จำเป็นจะต้องมี
พุทธะอิสระ
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Blissful state of mind
July 16, 2021
Mind means nature of receiving emotion, remember emotion, thinking about emotion, and knowing of emotion. If one’s mind does not have consciousness, concentration, and wisdom to direct and control its receiving, remembering, thinking, and knowing, it will receive, remember, think, and know about impurity and pollution which lead to its obsession with suffering.
Bliss means happiness, comfort, and happy state of mind
Blissful mind means state of mind that is without any mental formation.
Blissful mind means the state when mind knows, receives, remembers, and thinks, without any motivation from emotions of love, greed, anger, and delusion, but from consciousness, concentration, and wisdom.
Blissful mind means the state when mind is detached, empty, liberated from defilements, and cool.
Blissful mind means the state when mind abandons following four types of impurity and intoxicating defilements binding human beings.
Abandonment of objects of sensual pleasure
Abandonment of all wrong views
Abandonment of all delusion
This is the most auspicious factor in one’s life.
This is the end of 38 auspicious factors for human beings who aspire for improvement and development must have.
Buddha Isara