ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ จิตต้องไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

0
23
อธิบายคำว่า จิต หมายถึง ธรรมชาติ ที่มีหน้าที่ รับอารมณ์ จำอารมณ์ รู้ในอารมณ์ คิดในอารมณ์
หากท่านทั้งหลาย ไม่มีสติ ไม่ฝึกสติ ให้สามารถ ควบคุม การรับ การจำ การรู้ การคิด ของจิตได้
เราท่านทั้งหลาย จักต้องจมปรัก อยู่ในวังวน แห่ง อารมณ์ ที่เข้ามาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ จนต้องถูก อารมณ์เหล่านี้ ครอบงำ ทำให้เกิดความ กระวน กระวาย ทุรน ทุราย กระสับ กระส่าย เดือดร้อน ไม่จบ ไม่สิ้น
อีกทั้งธรรมชาติ รับ จำ คิด รู้ ของจิต มันว่องไว ยิ่งกว่าเสียงและแสง
การที่จะสามารถ กำกับดูแล ควบคุมให้จิตเลือกรับ เลือกจำ เลือกคิด เลือกรู้ จึงจำเป็นต้องสร้างสติ ฝึกฝนให้เกิดสติ ให้แกร่งกล้า จนสามารถ ระงับ ยับยั้ง ควบคุมจิต ระงับจิตรับ จิตจำ จิตคิด จิตรู้ ได้
อธิบายคำว่า โลกธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องผูก สัตว์ ให้ตกเป็นทาส ของโลก
๑. มีลาภ
๒. เสื่อมลาภ
๓. มียศ
๔. เสื่อมยศ
๕. สรรเสริญ
๖. นินทา
๗. สุข
๘. ทุกข์
อธิบายคำว่า ไม่หวั่นไหว หมายถึงความรอบรู้ แจ่มชัด ถึงคุณ ถึงโทษของโลกธรรมทั้งแปด จนจิตไม่กระเพื่อม ไม่หวั่นไหว ตามโลกธรรม ที่เข้ามาเล้า มาล่อ มาหลอก
เพราะถ้ามนุษย์ และสัตว์ตนใด ที่จิตเขาอยู่ภายใต้อำนาจของโลกธรรมทั้ง ๘ แล้ว ย่อมมืดบอดในชาตินี้ และชาติหน้า
ยากนักที่จะมีผู้ใดช่วยได้ นอกจากต้องละวางโลกธรรมทั้ง ๘ ลงได้เอง
ความสว่าง เบา สบาย ก็จักบังเกิดขึ้นตามมา
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Mind not wavered by worldly conditions
July 13, 2021
Mind means nature of receiving emotion, remember emotion, knowing of emotion, and thinking about emotion.
If you lack consciousness or have not practiced mindfulness to control your mind’s receiving, remembering, knowing, and thinking, you will be overwhelmed by emotions that come in via eyes, ears, tongue, body, and mind. Then, you will be predominated by these emotions and you will be endlessly anxious and troubled.
Nature of mind’s receiving, remembering, thinking, and knowing is quicker than sound and light.
To be able to control one’s mind to selectively receive, remember, think, and know, one must practice one’s mindfulness to be strong enough to restrain and control receiving mind, remembering mind, thinking mind, and knowing mind.
Worldly conditions mean following conditions that bind and enslave living creatures.
1. Gain
2. Loss
3. Rank
4. Obscurity
5. Praise
6. Blame
7. Happiness
8. Suffering
Unwavering means having a clear understanding about benefit and harm of the eight worldly conditions that one’s mind is not shaken or wavered by enticement of worldly conditions.
Because if any human or living creature’s mind is controlled by the eight worldly conditions, they will be blind both in this and next life.
It will be hard for anyone to help them. They have to let go of the worldly conditions by themselves.
Then, lightness and comfort will subsequently occur.
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara