บุตตธารัช จะ สังคะโห ความบำรุงบุตรธิดา

0
29
บุตรแปลว่า
บุตร มาจากคำว่า ปุตฺต แปลว่า ลูก มีความหมาย ๒ ประการ คือ
– ผู้ทำสกุลให้บริสุทธิ์
– ผู้ยังหทัยของพ่อแม่ให้ปลาบปลื้ม ปีติ เต็มอิ่ม
ประเภทของบุตร
ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น ๓ ชั้น ดังนี้
๑. อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล
๒. อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้น กลาง ไม่พอรักษาวงค์ตะกูลไว้ได้
๓. อวชาตบุตร คือบุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต่ำ นำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์ตระกูล
วิธีเลี้ยงดูบุตร
การเลี้ยงดูบุตรมีอยู่ ๒ ทาง
๑. การเลี้ยงดูลูกทางโลก
๒. การเลี้ยงดูลูกทางธรรม
พ่อแม่ควรจะเลี้ยงดูลูกให้พร้อมบริบูรณ์ทั้ง ๒ ทาง
วิธีเลี้ยงดูลูกทางโลก
ให้ลูกดำรงตนไว้ในคุณธรรมของสัตบุรุษ ๗ คือ
๑. ธัมมัญญุตา = รู้จักเหตุ รู้หลักความจริง รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะทำให้เกิดผล
๒. อัตถัญญุตา = รู้จักผล รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ
๓. อัตตัญญุตา = รู้จักตน คือ รู้ว่าตัว เรานั้น ว่ามีสถานภาพเป็นอะไร ฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น
๔. มัตตัญญุตา = รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ นักเรียนรู้จักประมาณ กำลังของตนเองในการทำงาน รัฐบาลรู้จักประมาณการเก็บภาษีและการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศ เป็นต้น
๕. กาลัญญุตา = รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทำหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา เป็นต้น
๖. ปริสัญญุตา = รู้จักชุมชน คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา = รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย มีความสามารถ มีคุณธรรม บุคคลนั้นๆ ควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะตำหนิ หรือยกย่อง และแนะนำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น
และอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ขยันหมั่นเพียร มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละ จริงใจ ใฝ่หาความรู้
วิธีเลี้ยงดูบุตรในทางธรรม
๑.พาลูกเข้าวัดเพื่อศึกษาหาความรู้ตามหลักพระธรรมวินัย
๒.ชักนำลูกให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน
๓.ชักนำให้ลูกทำบุญ เช่น ตักบาตร รักษาศีล เป็นต้น
๔.ชักนำให้ลูกเจริญสติทำสมาธิภาวนา
๕.ถ้าลูกเป็นชายให้บวชเป็นสามเณร หรือเป็นพระภิกษุ แล้วเข้าปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรม ตามความรู้ ความสามารถ
องค์ประกอบที่จะทำให้พ่อแม่ได้บุตรที่ดี
พ่อแม่ต้องเป็นคนดี พ่อแม่หากทำบุญมาดีจึงจะได้ลูกดีมาเกิด เหมือนต้นไม้พันธุ์ดีฃก็ย่อมมีลูกพันธุ์ดีฉันนั้น
เด็กที่เกิดในท้องแม่จะมีคุณธรรมในใจที่ติดตัวมาในระดับใกล้เคียงกับของพ่อแม่ในขณะที่เด็กมาเกิด หากพ่อแม่ที่ต้องการได้ลูกดี ก็ต้องขวนขวายสร้างความดีไว้มากๆ ก่อนที่ตั้งท้อง ขณะท้อง และหลังคลอด ยิ่งพ่อแม่สร้างคุณงามความดีมากเท่าไร โอกาสที่จะได้ลูกดีก็มากเท่านั้น
อานิสงส์การเลี้ยงดูบุตร
๑. พ่อแม่จะได้ความปีติภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทน
๒. ครอบครัวจะสงบร่มเย็นเป็นสุข
๓. ประเทศชาติจะมีคนดีไว้ใช้
๔. เป็นต้นแบบที่ดีงามของสังคมสืบไปตลอดกาลนาน
๕. พ่อแม่กำลังตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่ให้ลูกที่มีคุณธรรมเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและสังคม
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
————————————————–
Taking care of children
June 11, 2021
Meaning of children.
The Thai word for children came from Pali and Sanskrit languages “Putra” and it has two meanings.
– Person who has purified his family.
– Person who has filled his or her parents’ hearts with joy and happiness.
Children can be classified into three groups according to their level of morality.
1. Children of higher morality than their parents
These are noble children who bring prosperity to their families.
2. Children of same morality as their parents
These children still cannot maintain their families
3. Evil children which undermine their families
They bring disgrace to their families.
There are two ways to take care of children
1. Taking care of children according to worldly matters
2. Taking care of children according to Dharma (Buddhist principles)
Parents should completely take care of their children both ways.
Ways to take care of children according to worldly matters which means teaching children to have seven qualities of righteous, good men.
1. Knowing causes, truths, rules of cause and effect, and knowing how to analyze the situation and principle which bring about effect
2. Knowing results, objectives, and outcomes of behaviors
3. Knowing oneself which means knowing one’s social status, circumstance, gender, energy, knowledge, ability, aptitude, and morality
4. Having modesty in receiving and consuming the four basic needs of life, being modest in spending money, knowing one’s capability to work. Government is modest in collecting taxes and spending budget in governing the country
5. Knowing the right time and period to work on a mission such as completing work punctually
6. Knowing society means knowing people, groups of people, community, and ways to behave towards such society
7. Knowing people means knowing differences among people and knowing their traits, abilities, and morality whether one should befriend with such people. Knowing how to criticize, admire, or teach such people
In addition, parents should teach their children to be humble, hard-working, social-responsible, selfless, sincere, and eager for knowledge.
How to teach children about morality
1. Taking children to temples to learn about Buddhist teachings and principles
2. Leading children to pray every night
3. Leading children to make merits such as giving alms to monks and observing Buddhist precepts
4. Leading children to practice mindfulness and meditation
5. If parents have sons, they may let their sons ordained as novices or monks. Then, their sons can practice mindfulness and meditation and study the Scriptures according to their capability
Factors for parents to have good children
Parents must be good people. If parents have made merits, good children will be born with them. Similarly, trees of good breed will result in good fruits and yields.
Children will have inborn morality at the similar level of their parents during the time they are born. If parents want to have good children, they must try to do a lot of good deeds before mothers become pregnant, while they are pregnant, and after they give birth. The more parents make merits, the higher chance they will have good children.
Taking care of children well would result in following outcomes.
1. Parents will be proud of their children.
2. Their families will be peacefully happy.
3. Country will have good people
4. They are role models for the society for a long time.
5. Parents pay back to the country because their children are moral and beneficial for the country and the society.
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara