อาหาร อากาศ อาการ อารมณ์ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต (ตอนที่ ๒)

0
3
ขอย้ำเรื่องอากาศ มันเป็นปัจจัยในการดำรงชีพที่สำคัญ หากจะพูด อากาศบริสุทธิ์ มันสำคัญต่อการมีชีวิตและสุขภาพ เพราะหากอากาศที่เราหายใจเข้าไป มันมีแต่ฝุ่น PM 2.5 สิ่งที่จะตามมา ก็คือ การเจ็บป่วย
เมื่อทุกคนที่หายใจต้องเจ็บป่วย สิ่งที่จะตามมา คือ รัฐต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษา
ทั้งยังเป็นภาระแก่รัฐในระยะยาว หากประชาชนสุขภาพไม่ดี จึงใคร่เรียกร้องให้รัฐหาวิธีแก้ปัญหา PM 2.5 ให้ได้อย่างรวดเร็ว
ได้เขียนเรื่อง อาหาร และอากาศกันไปแล้ว ทีนี้ก็มาเขียนถึงเรื่อง อาการ คือ อากัปกิริยา พฤติกรรม สิ่งที่กระทำเป็นกิจวัตรประจำวัน
ถามว่า แล้วมันต้องมีอาการอย่างไรถึงจะสามารถทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรงได้เล่า
อธิบายคำว่า อาการที่พึงปรารถนา คือ การขยับ ขยาย โยกย้ายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ให้เหมาะสมควรแก่วัย หากอายุยังไม่ถึงเลข ๔๐ ก็ออกกำลังกายไปตามกระบวนการที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เส้นเอ็นแข็งแรง กระดูกแข็งแรง แต่ถ้าอายุย่างเข้าตัวเลข ๔๐ ก็ควรใช้วิธีออกกำลังกายเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ด้วยหลักสโลว์ไลฟ์ช้าๆ ไหลลื่น ต่อเนื่อง โดยให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ได้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมแก่วัยและต่อเนื่องทุกวัน วันละ ๒ เวลาเช้าเย็น
ถ้าจะว่ากันตามคัมภีร์อายุรเวท การขยับกาย โยกย้ายเส้นเอ็น ข้อกระดูก ต้องประกอบด้วยลมหายใจเข้า และลมหายใจออกอย่างช้าๆ ให้ลมกับการเคลื่อนไหวกาย สอดคล้องไหลลื่นต่อเนื่องกันทั้งเข้าและออก
หากทำได้อย่างนี้ ถือว่า อาการที่ปฏิบัติจัดเป็นคุณ
ข้อควรระวัง ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายในท่าไหน ก็อย่าทำในท่านั้นนานเกินไป มันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก เกิดอาการบาดเจ็บได้
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด สำหรับคนวัยตั้งแต่ ๔๐ ขึ้นไป คือการว่ายน้ำ หรือเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำ เพราะน้ำจะช่วยรับน้ำหนักการกดทับของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อต่างๆ ไม่ให้เกิดการกดทับ รับน้ำหนักจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ ทุกอย่างในกายต้องผ่อนคลายทั้งภายในและภายนอก
สรุปรวมความว่า ไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยอากัปกิริยาอาการอย่างใด
สิ่งที่พึงได้คือ ความผ่อนคลาย อวัยวะทุกส่วนในร่างกายต้องผ่อน
หากออกกำลังกายแล้ว ร่างกายกลับขมึงทึง ตึงเครียดนั้น เป็นอาการที่เป็นโทษ แก่สุขภาพโดยรวม
พุทธะอิสระ
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
————————————————–
อาหาร อากาศ อาการ อารมณ์ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต (ตอนที่ ๑)
————————————————–
Food, air, behaviors, and emotions are factors to maintain and nourish one’s life. (part 2)
March 24, 2021
I want to emphasize the importance of air because it is a key factor for life. Pure air is important for life and health. If we inhale PM 2.5 particles, we will get sick afterwards.
When everybody will become sick, it means government’s healthcare spending.
It will also become a long-term burden for the government if the citizens are not healthy. Consequently, we want to the request to find quick solutions for solving PM 2.5 issue.
I have already written about food and air. Now I will tell you about behaviors and action in daily life.
The question is how to behave to make our health strong?
We should move our muscles, tendons, and bones appropriately according to our age. For people aged less than 40, we should exercise to make our muscles, tendons, and bones strong. However, if your age approaches 40, you should slowly more your muscles, tendons, and bones in a smooth and continuous
manners two times every day, in the morning and evening.
According to the Ayurveda Bible, body, tendon, and bone joints moving, it must be combined with slow inhales and exhales. Breathing in and out must correspond to body moves. If we can do this, it is regarded as beneficial behavior.
Caution is whatever is your exercise posture, you should not remain in that posture too long. Otherwise, it may injure your muscles, tendons, and bones, and you may get hurt.
The best exercise for people aged over 40 years old is swimming or water aerobics, because water will help bear some weight not to press on muscles, tendons, and bone joints which may cause injuries. It must be relaxed both inside and outside our bodies.
In conclusion, whatever is your exercise posture, what you should get is relaxation of body organs.
If you exercise, your body, on the other hand, feels stressed. It is harmful symptoms to health.
Buddha Isara
————————————————–
Food, air, behaviors, and emotions are factors to maintain and nourish one’s life. (Part 1)