ถามมา ตอบไป (ตอนที่ ๑)

0
17
ถาม ท่านต้องการเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ในมุมของท่านคือ ประชาชนต้องไม่ออกจากกรอบความเชื่อเดิมเดิม ที่ว่าพระราชาและข้าราชบริพาร ข้าราชการคือชนชั้นปกครอง
ค่านิยมที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธารัฐบาล ด้วยเพราะเป็นคนดีถึงมีอำนาจมาปกครอง เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องเชื่อฟัง และทำตามกันไปหรือไม่ ?

ตอบ
ดูจากคำถามดูท่าผู้ถามจะรู้สึกอึดอัดกับประเทศนี้อยู่มากๆ เช่นนี้ทำไมไม่ไปเกิดในประเทศที่คุณสามารถทำอะไรออกนอกกรอบ นอกกฎหมายได้
พุทธะอิสระก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าในโลกนี้มันยังมีประเทศใดที่ยินยอมให้ประชาชนทำอะไรออกนอกกรอบ นอกกฎหมายได้ นอกกติกาได้
ทีนี้ก็จะตอบสิ่งที่คุณตั้งเป็นประเด็นถามมา
ไม่มีใครเขาไปบังคับให้ผู้คนที่อยู่ในประเทศนี้ ต้องอยู่ในกรอบไปเสียทุกอย่างดอก ถ้าการกระทำ ความคิด พูด ของคุณไม่ไปสร้างความเดือดร้อน เสียหาย และล่วงเกินสิทธิ์คนอื่น
ในอดีตก็มีผู้คนคิด ทำ พูด นอกกรอบเยอะแยะมากมาย แต่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
ทั้งผู้คิดนอกกรอบเหล่านั้น ก็ไม่ไปบูลลี่ ตำหนิ ติด่า ความเชื่อ ศรัทธา ในกรอบกฎเกณฑ์ที่ผู้อื่นเขาสมัครใจ ปฏิบัติตามว่า โง่ คร่ำครึ เป็นสลิ่ม เหมือนที่พวกคุณทำอยู่
ปากก็อ้างว่า ต้องการทำตามสิทธิ์ที่ตนมีจึงได้คิดนอกกรอบ
ฉันก็อยากถามพวกคุณเหมือนกันว่า คนที่ทำ คิด พูด ตามกรอบ เขาไม่มีสิทธิ์หรือ
หรือสิทธิ์มีเฉพาะพวกคุณเท่านั้น
อีกทั้งผู้ที่คิด ทำ พูด อยู่ในกรอบ ก็คิด ทำ พูด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วย
หน้าที่ของประชาชนชาวไทย
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในสายตาของพวกคุณ คนที่คิด ทำ พูด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นความผิด สลิ่ม ไม่พัฒนา แล้วพวกที่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แถมยังเหยียดหยาม ด้อยค่า ดูแคลนทั้งที่แม้แต่ดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ ยังคิดเกินกว่ากฎหมายกำหนด คนเช่นนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะ

พุทธะอิสระ
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Question and Answer (Part I)
May 5, 2021
Question : You wish to build stability for the nation. In your view, Thai people must be out of the existing conceptual framework that the king, his courtiers, and government officials are rulers. Social values to worship holy objects and have faith in the government. Because of their goodness, so they have power to govern the country. Are these what people should obey and follow?
Answer : Look at these questions, it seems the person who asked questions are very uncomfortable with this country? Why weren’t you born in countries you can do outlaw things?
Buddha Isara also want to know whether there is any country that allows its citizens to do outlaw actions?
I will answer the questions you raised.
Nobody limits people in this country in all respects, as long as your action, your thought, and your speech does not cause harm and violate other people’s rights.
In the past, there were a lot of people who thought, did, and spoke outside of the box, but their action did not cause trouble to anybody.
In addition, these people did not bully or criticize other people’s beliefs and faith as foolish or old-fashioned or “Salim” like you are doing now.
Your group have kept saying that you want to do things outside the box because it is your own rights to do so.
I also want to ask you those who do, think, and speak within the box, don’t they have rights?
Or only your group have rights?
Moreover, those who think, do, and speak within the box also think, do, and speak according to duties of Thai citizens stated in the Constitution of Thailand.
1) Every person shall have a duty to uphold the Nation, religions, the King and the democratic regime of government with the King as Head of the State under this Constitution.
2) Every person shall have a duty to defend the country, to protect benefits and public interests, and collaborate in protecting and relieving natural disaster.
In your opinions, those who think, do, and speak according to the Constitution are wrong, are called “Salim”, and underdeveloped. What about those who do not comply with the Constitution and even insult and look down on others? What about people who charge interests from loans, higher than the law permit. How should we call this kind of people?
Buddha Isara