เทศกาลทำดีด้วยความชาญฉลาด มาถึงอีกแล้วนะจ๊ะ

0
43

ไม่ทำชั่ว ทำดีด้วยความชาญฉลาด หมั่นระวังรักษาจิตไม่ให้กระเพื่อม

เป็นความหมายสำคัญที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์สาวก เพื่อเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต และเผยแพร่พระธรรมวินัย ในค่ำคืนวันเพ็ญ กลางเดือน ๓ เรียกว่า มาฆปุณณมี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มูลเหตุที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการสำคัญนี้ ก็เพราะในค่ำคืนวันเพ็ญ กลางเดือนนั้น มีพระภิกษุสาวก ที่พระองค์ทรงบวชให้ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน ๑,๒๕๐ รูป

พระภิกษุสาวกเหล่านั้น ล้วนแต่บรรลุอรหันต์ทั้งสิ้น เรียกพระโอวาทที่ทรงประทานนั้นว่า “โอวาทปาฏิโมกข์”

ถือเป็นการย่นย่อ พระพุทธธรรมคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ ให้เหลือไว้แค่ ๓ อย่าง คือ

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

การไม่ทำบาปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

การทำความดี ด้วยความชาญฉลาด

สะจิตตะ ปะริโย ทะปะนัง

การเฝ้าระวัง รักษาจิตของตนให้ผ่องใส อยู่เนืองนิตย์

เอตังพุทธานะสาสะนัง

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคารนี้ ที่วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) มีจัดบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติความดี ด้วยความชาญฉลาด เชิญทุกท่าน มาร่วมกันปฎิบัติธรรมนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ