ขอทรงประทานวโรกาสน้อมเกล้า ทูลถวายพระพรชัยมงคล

0
148

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ แห่งองค์ขัตติยนารีศรีสยาม ผู้ทรงพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ผู้ทรงเป็นเอกในด้านด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ได้รับพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”

ช่างเป็นบุญของปวงชนชาวไทยโดยแท้ที่ได้อาศัยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี
ที่มีองค์พระขัตติยนารีผู้ทรงเป็นอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ มากมายมหาศาล
อีกทั้งพระอัจฉริยภาพเหล่านั้น ยังเป็นที่พึ่งพาอาศัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้อย่างแท้จริง
ทรงเป็นยอดขัตติยนารีผู้ทรงเกียรติทรงศักดิ์ศรีผู้งามทั้งภายนอกและภายใน ที่ลูกหญิงไทยทั้งหลายควรน้อมนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชีวิตตนเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ในวโรกาสที่ทรงคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษาศกนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยทั้งหลาย ขอน้อมทูลถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระสติปัญญาตั้งมั่น ทรงมีพระหฤทัยสุขสงบในทุกทิวาราตรีกาล ทรงพบแต่ความสวัสดีมีชัยในทุกที่ทุกถิ่นฐานด้วยเทอญ ขอถวายพระพร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าปวงชนชาวไทยทุกคน