รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

0
136

อยู่วัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
.
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ
.
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชเณร / ผู้สมัครบวชสามเณรรายงานตัว
๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ นาค-เณร และผู้ปกครอง
.
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค ณ ลานหน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค และรับมอบผ้าไตร
.
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
และ พระอุโบสถกลางน้ำ
.
วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ น. คลินิกแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
๐๙.๐๐ น. เจริญพุทธมนต์เช้า
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ (วันสงกรานต์)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๔.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร
.
วันที่ ๑๘ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
คณะพระภิกษุ สามเณรเดินทางสู่
ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
.
วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
.
วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่พระภิกษุ สามเณร
ผู้ผ่านการอบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน
.
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
๐๙.๐๐ น. เจริญพุทธมนต์เช้า
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
ติดต่อสอบถาม และสมัครบวชได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๓๔-๓๑๐-๕๐๑ , ๐๘๓-๒๓๐๙๑๗๙
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
————————–——
หลักฐานการสมัครบวช
.
สามเณร
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป
๕. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
.
บวชพระ
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ใบ
๔. หลักฐานการตรวจสารเสพติด
๕. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป (โดยเพาะ HIV)
๖. พยานมาลงชื่อรับรองการบวช ๓ คน
.
————————–——
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๑. ชุดขาว (สำหรับช่วงอยู่ดูความประพฤติที่วัด)
๒. ชุดนาค (สบง สายรัดเอว สไบเฉียง สีขาว ๑ ชุด)
๓. ยาประจำตัว (ถ้ามี)
๔. ไฟฉายพร้อมถ่าย
๕. ของใช่ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม รองเท้า ผ้าขาวม้า ผงซักฟอก
.
————————–——
คุณสมบัติ
.
สามเณร
๑. เป็นเด็กชาย อายุตั้งแต่ ๑๑ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช (ไม่ถูกบังคับและผู้ปกครองอนุญาต)
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๓ วัน
.
บวชพระ
๑. เป็นชายอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช และบิดา มารดา ภรรยา อนุญาต
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องไม่เป็นผู้หลบหนีคดีหรือพันธะหนี้สิน
๗. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๑๕ วัน หรือตามที่ทางวัดกำหนด