ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

0
352

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ น. การปลงผมนาค และอาบน้ำนาค
๐๙.๐๐ น. การบรรพชาและอุปสมบท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน บวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายผ้าป่าสามัคคี
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(วันเข้าพรรษา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา และ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๑๓.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา
๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์
๑๕.๐๐ น. การลาสิกขา

ติดต่อสอบถาม และสมัครบวชได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๓๔-๑๐๒-๒๔๐ , ๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
——————————–
หลักฐานการสมัครบวช

สามเณร
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป
๕. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

บวชพระ
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ใบ
๔. หลักฐานการตรวจสารเสพติด
๕. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป (โดยเพาะ HIV)
๖. พยานมาลงชื่อรับรองการบวช ๓ คน
——————————–
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๑. ชุดขาว (สำหรับช่วงอยู่ดูความประพฤติที่วัด)
๒. ชุดนาค (สบง สายรัดเอว สไบเฉียง สีขาว ๑ ชุด)
๓. ยาประจำตัว (ถ้ามี)
๔. ไฟฉายพร้อมถ่าย
๕. ของใช่ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม รองเท้า ผ้าขาวม้า ผงซักฟอก
——————————–
คุณสมบัติ

สามเณร
๑. เป็นเด็กชาย อายุตั้งแต่ ๑๑ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช (ไม่ถูกบังคับและผู้ปกครองอนุญาต)
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๓ วัน

บวชพระ
๑. เป็นชายอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช และบิดา มารดา ภรรยา อนุญาต
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องไม่เป็นผู้หลบหนีคดีหรือพันธะหนี้สิน
๗. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๑๕ วัน หรือตามที่ทางวัดกำหนด
——————————–
สมัครได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๓๔-๑๐๒-๒๔๐ , ๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔