คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.183

0
12
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.183 : ผู้นำที่ดี
ที่ @buddhaisara
ใกล้ถึงวันเลือกตั้ง ผู้นำใน กทม. นั้น การขับเคี่ยว การแข่งขัน ระหว่างผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้น
ต่างก็มีวิสัยทัศน์ ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น สภาวะ ผู้นำ นั้นสำคัญ มาร่วมเรียนรู้
มาร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหาอะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.183 : ผู้นำที่ดี
– แผ่นดิน กรุงเทพ
– ประเทศเราตามเขาไม่ทัน
– ยูเครน กับคำโกหก
– รู้ให้รอบ รู้ให้จริง ในสังคมสมัยนี้
– การสั่งสอนของครูผ่อนส่งสมัยนี้
– เด็กยุคสมัยนี้และสังคมปัจจุบัน
– ติดดีต้องไม่มีตัวกู
– บรรดานักการเมือง
– หลวงปู่ได้อะไรจากการไปเชียร์คนนั้นคนนี้
– สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนให้ทำเรื่องธรรมกาย
– สิ่งที่หลวงปู่ต้องเผชิญ
– ชื่อพุทธะอิสระได้มาอย่างไร
– คำเรียกหลวงปู่ได้มาอย่างไร
– หลวงปู่มองบ้านเมืองต่อไปอย่างไร
– ประโยชน์ของชาติต้องมาก่อน
– โรคระบาดสมัยก่อน
– ธรรมชาติของคนอยู่ในอำนาจ
– รู้จักใส่ รู้จักถอด หัวโขน
– เล่าจื๊อสอนการเลือกที่ปรึกษา
– เลือกนักปราชญ์แก้ปัญหา
– ศิษย์ยุคหลัง และยุคก่อน พระเกจิ
– กรณีหลวงปู่แสง ผู้มีสติและเจริญสติ
– ผู้มีสติ ย่อมรักษาศีลได้
– โลกธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตัณหา
– ปฏิจสมุปบาท เอามาใช้ปฏิบัติต้องระวังขั้นตอนไหนมากที่สุด
– หลวงปู่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพุทธทาสสอน แต่เข้าใจในสิ่งที่ท่านทำ
– ท่านพุทธทาสสอนให้ระวังผัสสะ
– การภาวนาเพื่อละอุปาทาน ตัณหาเป็นอาหารของอุปาทาน และเป็นผลของอวิชชา
– ถ้ารู้ว่าโง่ก็ไม่ต้องเกิด แต่ที่เกิดเพราะไม่รู้ว่าโง่
ติดตามรับชม Live ได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–
#ใส่หัวโขน #ถอดหัวโขน #เล่าจื๊อ #สอนการเลือกที่ปรึกษา #เลือกนักปราชญ์แก้ปัญหา
#ศิษย์ยุคหลังพระเกจิ #ศิษย์ยุคก่อนพระเกจิ #กรณีหลวงปู่แสง #ผู้มีสติและเจริญสติ
#ผู้มีสติย่อมรักษาศีลได้ #โลกธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตัณหา #ปฏิจสมุปบาท
#สิ่งที่ท่านพุทธทาสสอน #สิ่งที่ท่านพุทธทาสทำ #ท่านพุทธทาสสอนให้ระวังผัสสะ
#ภาวนาเพื่อละอุปาทาน #ตัณหาเป็นอาหารของอุปาทาน #ตัณหาเป็นผลของอวิชชา
#ถ้ารู้ว่าโง่ก็ไม่ต้องเกิด #ที่เกิดเพราะไม่รู้ว่าโง่