วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023

โครงการถวายพระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงผนวชให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา มูลนิธิธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย ขอเชิญประชาชนไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในการถวายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเทิดพระเกีบรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปภัมภก ทรงอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระราชศรัทธาที่ทรงมีต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด
  • เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดินไทย ตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้วัดทุกแห่งได้มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ทรางผนวชประดิษฐานให้ประชาชนไทยได้เคารพสักการะ ทดแทนพระบรมฉายาลักษณ์ในขณะที่ทรงฉลองพระองค์ปกติเป็นฆราวาส ซึ่งถ้าหากว่าพระภิกษุ สามเณรกราบไหว้ก็จะเป็นการผิดพระธรรมวินัยของสงฆ์
  •  เพื่อร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคจากการถวายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และจงทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

รายละเอียดภาพพระบรมฉายาลักษณ์

มูลนิธิธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย เป็นผู้ดำเนินงานจัดทำโครงการฯ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้จัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช ขนาด 32 X 42 นิ้ว และจัดทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ด้วยวัสดุชนิดพิเศษเป็นสีทองล้ำค่า มีความงดงามและแข็งแรงเป็นเยี่ยม

พิธีมังคลาภิเษก

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่จัดทำแล้วเสร็จ จะนำเข้าพิธีมังคลาภิเษกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พ . ศ .2549 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ณ วัดอ้อน้อย ( ธรรมอิสระ ) อ . กำแพงแสน จ . นครปฐม