ประวัติวัดอ้อน้อย

เริ่มต้น

วัดอ้อน้อย ( ธรรมอิสระ ) เป็นวัดในโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125/1 หมู่ที่ 17 ถนนมาลัยแมน ( กม . 17) ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ธรรมอิสระ เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2532 และสำนักสงฆ์ธรรมอิสระได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสีมา ยกฐานะขึ้นเป็นวัดอ้อน้อย ( ธรรมอิสระ ) ในปี พ. ศ. 2535 โดยคุณ โยมทองห่อ วิสุทธิผล ผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเริ่มแรก จำนวน 9 ไร่ พร้อมกันนี้ก็ยังได้บริจาคเงินกองทุนในเบื้องต้น สำหรับการก่อสร้างวัด พร้อมได้จัดการขออนุญาตสร้างวัด ต่อกรมศาสนาให้อีกด้วย

การพัฒนาวัด

ที่ดินเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังสูงท่วมศีรษะ และ มีที่ดินดอนอยู่เพียง 1 ไร่เศษ ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อต้นปี 2533 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระได้เป็นผู้นำ พัฒนาบุกเบิกสร้างวัดขึ้น โดยวางรูปแบบตามตำราโบราณ และ ตามหลักพิชัยณรงค์สงคราม การพัฒนาและจัดสร้างทุกขั้นตอน ได้ใช้แรงงานของพระภิกษุและสามเณรภายในวัดเป็นส่วนใหญ่ ในระยะเริ่มแรกมีพระภิกษุสองรูปและสามเณรสามรูป ทั้งได้ช่วยกันปลูกสร้างกุฏิ ปลูกต้นไม้ ปัจจุบันเนื้อที่ของวัดได้ขยายเพิ่มขึ้น รวมจำนวนแปดสิบไร่ ซึ่งทั้งหมดนี้บรรดาสาธุชน ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จัดซื้อที่ดินบริจาค จนถึงปัจจุบันรวมการใช้จ่ายปัจจัย ในการพัฒนาวัดเป็นเงินประมาณ แปดสิบล้านบาทเศษ ทั้งนี้ทางวัดมิได้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น รวมเวลาการพัฒนา ทั้งหมดประมาณเก้าปี

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ รูปทรงจตุรมุขงดงามมีคูน้ำล้อมรอบ , ศาลาเอนกประสงค์ ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมในพระศาสนา , หอพระกรรมฐาน ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ , ” ต้นศรีมหาโพธิ์ ” ซึ่งได้ปลูกขึ้นที่หน้าหอพระกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธอิสระได้บรรจุอัฐิฐาตุของหลวงปู่ทวดไว้ที่โคนต้น , กุฏิสงฆ์ , พร้อมกับมีการปลูกต้นร่มรื่นงดงาม และจัดแบ่งเนื้อที่ให้มี ” สวนเกษตรเพื่อชีวิต ” คือนาข้าว แปลงผักสวนครัว สวนไม้ผลเพื่อใช้ในโรงทานและบริจาคผู้ยากไร้เอาไว้ด้วย

ปฏิปทาของพระสงฆ์ในอาราม

สำหรับความเป็นอยู่ของพระภิกษุและสามเณรภายในวัด ใช้หลักการปกครองโดยสามัคคีธรรม มีกิจน้อยใหญ่จะขอฉันทานุมัติ และร่วมกันจัดกิจกรรมนั้นๆ โดยพร้อมเพรียงกัน คณะสงฆ์ได้กำหนดข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในอารามนี้ว่า พระสงฆ์สามารถจะมีปัจจัยติดตัวได้ไม่เกิน 100 บาท เมื่อมีเอกลาภเกิดขึ้นทุกสิ่งจะสละให้เป็น กอง กลาง พระภิกษุและสามเณรจะมีของใช้ได้ไม่เกินหนึ่งชิ้น ถ้ามีเกินกว่านี้ให้สละให้กับกองคลัง เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้ของสิ่งนั้นจะขอเบิกใช้ได้จากกองคลัง

โครงการถวายพระบรมฉายาลักษณ์

โครงการถวายพระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงผนวชให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา มูลนิธิธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย ขอเชิญประชาชนไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในการถวายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชให้แก่วัดทั่วประเทศ และร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

จารึกเหตุการณ์สำคัญ

สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญานสังวร สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกในงานผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตร วัดอ้อน้อย ( ธรรมะอิสระ ) อ . กำแพงแสน จ . นครปฐม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 17.00 น . โดยก่อนหน้านี้ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมชมวัดอ้อน้อย เป็นการส่วนพระองค์ถึง 2 ครั้ง และ ได้รับสั่งว่าวัดอุโบสถของวัดเป็นอุโบสถที่มีความงดงามไม่มีใครเหมือน

แนะนำวัดอ้อน้อย

[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=kIMdTQObWM4″]