ไม่ง่ายเลยกับการที่ตนจะทุ่มเท เสียสละทำกิจกรรมหรือภาวนาเพื่อผู้อื่น สัตว์อื่น โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดแรงกายแรงใจ

0
63

ไม่ง่ายเลยกับการที่ตนจะทุ่มเท เสียสละทำกิจกรรมหรือภาวนาเพื่อผู้อื่น สัตว์อื่น โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดแรงกายแรงใจ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

*********************************************

หิริโอตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมา หิตาสันโต สัปปุริสา โลเก เทวะ ธัมมาติ วุจจะเร

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาท เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้นเทอญ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณบิดาทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ

อันมีคุณพ่อ……………..เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณมารดาทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณแม่……………..เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ของข้าพเจ้า ในชาติปัจจุบัน เป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้อง และหมู่ญาติ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้อง และหมู่ญาติทั้งหลาย ในชาติปัจจุบันเป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาท สรรพวิทยา วิชาการ ให้แก่ข้าพเจ้าทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ในชาติปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเบื้องต้น

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ที่อุปถัมภ์ บำรุง ดูแลปกป้องรักษาข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าอุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าในชั้นกามาวจรภูมิ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ ท้าวมหาพรหมทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษา มนุษย์ และสัตว์ ที่เกิดในราศีทั้ง 12 ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษา มนุษย์ และสัตว์ ที่เกิดในวันทั้ง 7 ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้เทวดาในชั้น จาตุมหาราชิกา อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณตาฤาษี ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่หมู่ยักษ์ทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญายมราชและบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระโพสพ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าอันนามว่าพระวิรุฬ พระวารี และเทพเจ้าที่ปกปักรักษามหาสมุทรและแหล่งน้ำทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าอันมีนามว่า เทพสุรียา เทพจันทรา เทพอัคคี และเทพเจ้าทั้งหลายที่ดูแลไฟในหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพวายุ เทพพระพายและเทพยาดาอันมีนามว่า อากาศเทวา ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญาครุฑทุกตระกูลวงศ์ในหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญานาคทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเทวา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ผู้เจริญในธรรมขององค์พระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายและบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าถ้ำ เจ้าป่า เจ้าเขา เปรต อสุรกาย ผีสางนางไม้ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พระสยามเทวาธิราชและเทพเจ้าผู้อภิบาลปกปักรักษาแผ่นดินสยามทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์ รวมทั้งดวงพระวิญญาณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ขอผลบุญนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย ส่งผลให้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเข้าถึงซึ่ง ธรรมอันเลิศ สติอันเลิศ สมาธิอันเลิศ ทรัพย์อันเลิศ สุขภาพอันเลิศ

อายุอันเลิศ ปัญญาอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า

ด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธเจ้า ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรม ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง พระโพธิสัตว์ ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง พระสงฆ์ ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง คุณบิดามารดา ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง คุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง เทพยดาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง คุณตาฤาษี ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง พระมหาโพธิสัตว์ ทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่ง คุณศีล คุณทาน คุณธรรม คุณแห่งปัญญา ทั้งปวง

ข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอความผาสุก สวัสดี มีมงคล จงมีแก่ข้าพเจ้า

หิริโอตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมาหิตา สันโต สัปปุริสาโลเก เทวะ ธัมมาติ วุจจะเร

สาธุ สาธุ สาธุ

นะมามิหัง วันทามิ

************************************************

จากกิจกรรมตั้งโรงมหาทานที่ท้องสนามหลวงเป็นเวลา ๓๓๗ วัน เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากกิจกรรมตั้งโรงมหาทานที่สนามม้านางเลิ้ง ๑๐ วัน ๑๐ คืน ในงานพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชสมบัติขององค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากกิจกรรมตั้งโรงมหาทานเป็นเวลา ๗ วัน ที่หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในงานพระราชพิธี เสด็จออกมหาสมาคม ทรงพบปะประชาชน ณ ประรำพิธีท้องสนามหลวง

กิจกรรมนำรถแบคโฮไปขุดสระน้ำ ลอกลำคลองสาธารณะให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง , ณ บ้านท่าเดื่อน้อย ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี , ณ บ้านธารมะยม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์. จ.นครสวรรค์ , ขุดขยายสระประปาหมู่บ้าน ณ บ้านคลองบ่วงสามัคคี ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ , ณ โรงเรียนบ้านปางชัย อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ , ณ วัดปางมะละกอ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , ขุดบ่อน้ำลุงแก้ว ณ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท, ขุดบ่อน้ำลุงไร ณ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท, ขุดบ่อน้ำลุงไสว ณ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท, ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , ณ โรงเรียนบ้านปางขนุน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ , ณ โรงเรียนศรีสมบูรณ์พัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร, ณ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร, ณ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์, ณ สำนักสงฆ์เขาถ้ำแสงเพชร ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ณ กรมทหารพรานที่ ๓๕ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ขุดลอกลำคลองเดิม ณ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ณ วัดดอยแก้ว ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ขุดบ่อน้ำ ณ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ขุดลอกทางเดินน้ำประปา ณ คลองประปา หมู่ที่ ๒ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร, ขุดขยายคลองส่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ณ สำนักสงฆ์หนองมะค่า หมู่ที่ ๑๒ ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก, ณ บ่อหนองอ้อ ต.บ้านกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ขุดขยายบ่อน้ำ ณ บ่อหนองบัว ต.บ้านกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, ขุดลอกลำน้ำแม่บอน ณ บ้านป่าแต้ง หมู่ที่ ๒ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ขุดลอกลำห้วยยาง ณ หมู่ที่ ๑ บ้านนาจาน ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

กิจกรรมตั้งโรงทาน ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ วัดลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และอีกหลายจังหวัดที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี ๒๕๖๔

กิจกรรมแจกทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ,โรงเรียนบ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

กิจกรรมสร้างอาคารเรียน และอาคารนอนให้แก่โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบไฟไหม้แจกข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยแก่ชุมชนบ่อนไก่ ๒๐๗ ครอบครัว

และกิจกรรมอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

เรื่องดีๆ เพื่อผู้อื่นเช่นนี้ หากไม่มีพละกำลังทั้ง ๕ คือ

ศรัทธา ความเชื่อ ความรัก ในสิ่งที่ตนทำ ตนพูด ตนคิด

วิริยะ ความขยัน หมั่นเพียร จด จ่อ จับจ้อง จริงจัง

สติ ความระลึกรู้อยู่ว่า กำลังทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร

สมาธิ ความตั้งมั่นอย่างซื่อตรงในสิ่งที่ทำ ในคำที่พูด ในสูตรที่คิด

ปัญญา ความใคร่ครวญ พิจารณาในสิ่งที่ทำ ในคำที่พูด ในสูตรที่คิด อย่างละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน

ด้วยอานุภาพแห่งพละทั้ง ๕ นี้ จึงทำให้กิจกรรมเพื่อผู้อื่นลุล่วงสำเร็จสมประสงค์ ดังที่ท่านทั้งหลายได้สัมผัสจับต้องได้ตลอดมา

ส่วนท่านทั้งหลายไม่ว่าจะร่วมด้วยช่วยในกิจกรรมเพื่อผู้อื่นจนลุล่วงสำเร็จ หรือช่วยครึ่งๆ กลางๆ ช่วยแล้ว ทำแล้ว ให้รู้สึกลำบากลำบน ทุกข์ทรมาน ขัดเคือง มีแต่เรื่องหงุดหงิด ขัดข้อง จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการงานเพื่อผู้อื่น

นั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า แต่ละท่านผู้ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ของท่านยังไม่พรั่งพร้อม ไม่แข็งแรง ไม่มั่นคง จึงทำให้กิจกรรมเพื่อผู้อื่นไม่ราบรื่น ไม่เรียบร้อย สุดท้ายก็ไม่สำเร็จ

ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตนเอง พละทั้ง ๕ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทั้งปวง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0qAqoBgifB6qMxymQSMJFFWCZrTLH9TyDAsoUSJ4ifZohL3hPVKq81kbLnKDUZHmwl