หากข้าราชการและผู้มีอำนาจ บริหารบ้านเมือง ปฏิบัติตามพระราชจริยวัตร ขององค์พ่อหลวง อย่างทุ่มเท จริงจังประชาชนคนไทย คงไม่ทุกข์ยากลำบากเพียงนี้เป็นแน่

0
18

ลงใต้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ทำให้เห็นปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก ในจุดเดิม ในจังหวัดเดิม ในอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านเดิมๆ

มาปีนี้ น้ำท่วมเหมือนเดิม

โดยในแต่ละพื้นที่ ดูจะยังไม่ได้รับการแก้ไข จากภาครัฐ

หรือว่า รัฐจะพยายามเข้าไปแก้ไขแล้ว

แต่อุปสรรคอยู่ตรงที่ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ให้ความร่วมมือ

หรือว่ากระบวนการทำงานของรัฐ ติดขั้นตอนทางระบบราชการ จนทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า ไม่ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

หรือว่าปัญหาอยู่ที่ประชาชน ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีแก้ไขปัญหา วิธีเยียวยาของภาครัฐ

ถามว่า เป็นความผิด ของรัฐหรือที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของประชาชน

ตอบว่า ไม่ผิด

ถามว่า แล้วเป็นความผิดของประชาชนหรือ

ก็ต้องตอบว่า ไม่ผิด

เหตุผลเพราะประเทศไทย มีพื้นที่จำกัด

แต่จำนวนประชาชน ของประเทศ เพิ่มขึ้นทุกปี

ฉะนั้นความต้องการ ในที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย จึงเพิ่มมากขึ้น

จากป่าจึงกลายเป็นหมู่บ้านและเมือง

จากพุแก้มลิงเก็บน้ำธรรมชาติ จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

เมื่อความจำเป็น ต้องการที่อยู่ ที่ทำกิน มีมากขึ้นเช่นนี้

ปัญหา มันจึงเพิ่มขึ้น สลับซับซ้อน เป็นทวีคูณ

นี่ยังไม่นับรวม ปัญหาพวกนายทุนบุกรุก ครอบครองที่ดิน โดยใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือ

หากรัฐบาล คสช. ต้องการ จักแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร

สิ่งที่เป็นแสงสว่าง ของรัฐบาล ที่จักได้รับความร่วมมือ จากภาคประชาชน

ก็คือ เข้าไปใกล้ประชาชนผู้ประสบภัย

เข้าใจ พยายามสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชน ต่อขบวนการแก้ปัญหาของภาครัฐ

เข้าถึง รัฐบาลต้องเข้าถึงปัญหาอย่างแจ่มชัด แล้วอธิบายขยายความปัญหานั้น ให้ชาวบ้านผู้ประสบได้รับรู้ถึง มูลเหตุแห่งปัญหา นั้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พัฒนา รัฐบาลต้องพิจารณา ทุกโครงการที่จักช่วยชาวบ้าน ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน หรือถ้าจำเป็นต้องกระทบ ก็ให้น้อยที่สุด และควรมีการเจรจา เยียวยา อย่างเหมาะสม ชัดเจน เปิดเผย

เหล่านี้คือ สาสน์ ขององค์พ่อหลวง

เคล็ดลับ ที่ทำให้การแก้ปัญหา ของชาติประสบความสำเร็จ ที่องค์พ่อหลวง ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ

หากเราท่านทั้งจักได้ศึกษา ได้สังเกต พระราชจริยวัตร ขององค์พ่อหลวงที่ทรงงาน

-ทรงศึกษาสภาพปัญหา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาตกผลึกด้วยพระองค์เอง

-ทรงเปรียบเทียบ สิ่งที่ทรงตกผลึกนั้นกับสากลว่ามีจุดดี จุดด้อยตรงไหน

แล้วทรงหาวิธีอันเลิศมานำเสนอ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-ทรงรับฟังทุกสภาพปัญหา ด้วยพระองค์เอง โดยมิได้ทรงเอาแต่รับฟังคนกราบบังคมทูล

-ก่อนที่จักทรงทำโครงการใดๆ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน พระองค์จักทรง เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม และรับรู้ในวิธีการแก้ปัญหาของพระองค์

นี้แหละคือสูตรสำเร็จ ของการแก้ปัญหาบ้านเมือง ขององค์พ่อหลวง

หากท่านนายก และข้าราชการทุกระดับชั้น สามารถเดินเข้าไปพูดคุย รับฟัง รับรู้ อธิบาย ต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล ให้ประชาชน ผู้ประสบภัยได้ทราบ

เช่นนี้ ชาวบ้านเขาพร้อมที่จะรับฟัง และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอยู่แล้ว

จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขา เขายินดีจักให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา

หากท่านนายก และข้าราชการ แสดงความจริงใจ ให้เขาเห็น
จงเชื่อและปฎิบัติตามในวิธีขององค์พ่อหลวง แล้วทุกสิ่งที่รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาให้ประเทศ จักประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว

ที่เขียนมานี้ มิได้มีเจตนาร้าย แต่ต้องการสะท้อนสภาพปัญหาและวิธีแก้ที่ชาวบ้านเขายอมรับมาแชร์กัน

พุทธะอิสระ

แบ่งปัน