และแล้วจุดจบของอรหอยลวงโลกก็มาถึง

0
280

กรณีอรหอยสมีคำมันทำให้ฉันนึกถึงพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดา ในเรื่องอานิสงส์ของผู้รักษาศีล และวิบากกรมของผู้ทุศีล

เรื่องนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนมหาปรินิพพานสูตร ความตอนหนึ่งว่า

ในเวลาเช้าของวันหนึ่ง องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่มห่มผ้าสบงทรงจีวร แล้วทรงถือบาตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ ทรงเสด็จพระดำเนินไปยังเรือนสำหรับพักกลางทาง ที่พวกคหบดีได้สร้างถวาย

ในเวลานั้น พวกอุบาสกชาวปาฏลิคาม ได้ทราบข้าวว่าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมหมู่สงฆ์ เสด็จมาพักยังเรือนพักแรมข้างทาง
อุบาสกชาวปาฏลิคามได้พากันมาเข้าเฝ้า

องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสธรรมีกถา ความว่า

[๗๙] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นไฉน ฯ

ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนทุศีล มีศีลอันวิบัติแล้วในโลกนี้ ย่อมเข้าถึง

ความเสื่อมแห่งโภคะอย่างใหญ่ อันมีความประมาทเป็นเหตุ อันนี้เป็นโทษข้อที่หนึ่ง

อีกข้อหนึ่ง เกียรติศัพท์อันชั่วของคนทุศีล มีศีลวิบัติแล้วย่อมกระฉ่อนไป อันนี้เป็นโทษข้อที่สองแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว จะเข้าไปสู่บริษัทสังคมใดๆ คือ ขัตติยบริษัท สังคม พราหมณ์ คฤหบดี หรือสมณบริษัท ผู้ทุศีลนั้นย่อมครั่นคร้าม เก้อเขิน อันนี้เป็นโทษข้อที่สามแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว ย่อมหลงกระทำกาละ อันนี้เป็นโทษข้อที่สี่แห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนทุศีล มีศีลวิบัติแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อันนี้เป็นโทษข้อที่ห้าแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล ฯ

ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการเหล่านี้แล ฯ

[๘๐] ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการเหล่านี้ ๕ ประการเป็นไฉน

ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมได้รับกองโภคะใหญ่ อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง เกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมขจรไป อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สอง แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล จะเข้าไปสู่บริษัทใดๆ คือขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณบริษัท ย่อมองอาจ ไม่เก้อเขิน อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สาม แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ย่อมไม่หลงทำกาละ อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สี่ แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ

อีกข้อหนึ่ง คนมีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ห้า แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ฯ

ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล ๕ ประการเหล่านี้แล ฯ
——————————

หวังว่าวันพระนี้ทุกท่านคงจะรวยศีลกันทั่วหน้านะจ๊ะ

พุทธะอิสระ